Ösztöndíjlehetőségek

írta: Gerzsei Laura

A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára (5 hónap) adható.

Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóknak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget. 

Az Egyetemre első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.

Az ösztöndíjszámítás alapja az utolsó aktív félév korrigált kreditindexe. Az ösztöndíjhoz szükséges átlagok évenként, évfolyamonként és szakonként változóak, minden félévben közzétesszük a DJB által készített sávozást.

A Tanulmányi ösztöndíjra pályázni nem szükséges, az arra jogosult hallgatóknak az ösztöndíj kiírásra kerül.

A rendszeres szociális ösztöndíj célja, hogy segítse a rászoruló hallgatók tanulmányainak folytatását.
Ösztöndíjban részesülhet a teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató, aki államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A pályázatot Modulon keresztül lehet beadni félévente egyszer.

Két űrlap beadása szükséges:
Szociális helyzetfelmérő

A szükséges igazolások listáját és a pontozási rendszert itt találjátok.

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás.

Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell.

A hiányosan benyújtott pályázati kérelem érvénytelen, hiánypótlásra nincs mód. A pályázati kérelemben megjelölt adatokat, körülményeket a DJB ellenőrizheti. Amennyiben az valótlan adatokat tartalmaz, és ez az elbírálásra lényeges kihatással lehet vagy lehetett, a pályázónak a felvett támogatást vissza kell fizetnie, a hallgató ellen fegyelmi eljárást lehet kezdeményezni.

A rendkívüli szociális ösztöndíj különösen az alábbi esetekben adható:

a) ha a hallgató az igénylést megelőző fél évben házasságot kötött,
b) ha a hallgatónak az igénylést megelőző fél évben gyermeke született,
c) ha a hallgató eltartója, eltartott testvére az igénylést megelőző fél évben elhalálozott,
d) egyéb, a hallgató szociális helyzetének váratlan romlásával járó, különös méltányosságot igénylő, rendkívül indokolt esetben.

Pályázni a Modulon keresztül lehet, a Rendkívüli szociális pályázati űrlap beadásával.

A “Biztos Jövő Ösztöndíj” támogatás célja, hogy a Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló önköltséges bölcsész, gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatói részére tanulmányaik folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson. A fenti tudományterületek valamennyi szakán a legjobb eredményt (min. 3,5 számtani átlag) elért hallgatók részesülhetnek ösztöndíjban. Célkitűzés, hogy alapszakonként és évfolyamonként, félévente legalább egy fő 100%-os, továbbá több hallgató 50%, illetve 25% önköltségnek megfelelő ösztöndíjban részesüljön.

A pályázók köre

 • A bölcsész-, gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen nappali munkarendben tanulmányokat folytató önköltséges hallgatók pályázhatnak, akik 2012. szeptemberben vagy ezt követően hoztak létre hallgatói jogviszonyt a BGE-en.
 • A hallgatóknak a pályázat félévében aktív státusszal kell rendelkezni.
 • A “Biztos Jövő Ösztöndíj” pályázat útján nyerhető el a beiratkozást követő második aktív félévtől, mely ösztöndíj támogatás maximum egy félévre biztosítható. Ugyanazon hallgató a következő félévre új pályázatot adhat be.
 • A pályázatot benyújtó hallgatóknak az adott szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át kell teljesíteniük.
 • A képzési időt túllépő, továbbá újra felvett hallgatók nem nyújthatnak be pályázatot, kivéve ha a hallgató másik szakra nyert felvételt és nem kérte az adott félévben a BGE-n korábban szerzett kreditjeinek beszámítását.
 • Nem pályázhatnak azon hallgatók, akik 2012. szeptember előtt már hallgatói jogviszonyt hoztak létre a BGE-n, és 2012. szeptemberben, vagy azt követően új felvételi eljárással ugyanazon a szakon új hallgatói jogviszonyt létesítettek.
 • A gyakorlati félév idején a “Biztos Jövő Ösztöndíjra” pályázat nem nyújtható be.

Pályázatot a Modulon keresztül, a  Pályázati adatlap a BGE Biztos Jövő Ösztöndíjhoz c. űrlap kitöltésével lehet beadni.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Évente több mint 22 000 pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti.

Az ösztöndíjprogramhoz csatlakozott települések listája itt érhető el.

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és legalább 55 kreditet megszerzett, valamint:

a) a folyamatban levő tanulmányai során a szak mintatantervében meghatározott kreditmennyiség időarányosan legalább 90%-át teljesítette, továbbá

b) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben legalább 4,00-es kreditindexet ért el a két félév átlagában és a hivatkozott két félév valamelyikében tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végzett (pl.: TDK, szakkollégium, publikáció stb.).

Szakmai, tudományos ösztöndíjat az a hallgató kaphat, aki a tantervi követelményeken felül törekszik kiemelkedő eredmények elérésére, például szakmai versenyeken vagy tudományos konferenciákon való részvétel keretében. Szakmai, tudományos ösztöndíj utólag is adományozható, amennyiben a hallgató a pályázat alapjául szolgáló konkrét szakmai vagy tudományos munka kapcsán még nem részesült ösztöndíjban.

A részletes feltételeket és az elbírálás szempontjait a kari pályázati felhívás tartalmazza.

A Szakmai-tudomány ösztöndíjra jogosult minden hallgató, finanszírozási formától függetlenül.

A pályázatokat félévente egyszer, novemberben vagy áprilisban lehet beadni.

A pályázatok beadásának helye a Neptun, Ügyintézés – Kérvények fülön, a “Szakmai-tudományos ösztöndíj pályázati lap” beadásával lehetséges.

A pályázati laphoz csatolni kell minden olyan dokumentumot/igazolást, ami alátámasztja a részvételt vagy az elért eredményeket.

Például:

 • TDK/OTDK: TDK-n és/vagy OTDK-n elért helyezés, részvétel
  Melléklet: Tanszékvezető/konzulens által kiállított igazolás, oklevél.
 • Szakkollégium/BBC KVIK/BTC KVIK: szervezetben betöltött feladatkör, teljesítése
  Melléklet: Szakkollégium/szervezet vezetője/kutatásvezető/tanszékvezető által kiállított igazolás a féléves tevékenység pontos leírásával.
 • Publikáció: Internetes felületen vagy kiadványban megjelent szakmai/tudományos stílusú publikáció. A dokumentum adatait (ahol a publikáció megjelent) fel kell tűntetni.
  Melléklet: A publikáció másolata
 • Egyéb szakmai tevékenység
  Melléklet: Részvételi igazolás, oklevél

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 93. § (5)–(6) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

 

A sporttevékenységek körébe tartozik különösen az Egyetem keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás (pl. pszichológiai tanácsadás).

Pályázatot a hallgatók rendszeres testmozgását (így egészséges életmódot) biztosító sportszervezetek és élsportoló hallgatók nyújthatnak be.
Élsportolók esetén szükségesek az élsportoló hallgató eredményeit igazoló dokumentumok, tagsági igazolvány másolataira (egy évre visszamenőleg).
A pályázat csak a megfelelő mellékletekkel együtt érvényes.A hallgató a pályázati lap leadásával és beadásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az abban foglaltak a valóságnak megfelelnek, azt az illetékes szerv ellenőrizheti.Azonos jogcímen csak egyszer lehet ösztöndíjat igényelni.

A pályázatokat a kari DJB, illetve a Testnevelési és Sportközpont kihelyezett részleg vezetője rangsorolja, majd javaslatot tesz az ösztöndíj adományozására az oktatási dékánhelyettesnek.

Az ösztöndíj odaítéléséről az oktatási dékánhelyettes dönt.

Pályázni félévente lehet, papír alapon.

Közéleti ösztöndíjat az a hallgató kaphat, aki a tantervi követelményeken túlmutató közéleti tevékenységet folytat hallgatótársai javára az alábbi területek valamelyikén:

a) hallgatói érdekképviselet,
b) tanulmányok támogatása,
c) beilleszkedés elősegítése,
d) az Egyetemhez kötődő szabadidős programok szervezése.

A közéleti ösztöndíj a Modulo rendszeren keresztül pályázható minden hónap 1-5. között az előző havi teljesítmény alapján.

Az egyéni megbízású közéleti ösztöndíj elnyerését célzó pályázatnak tartalmaznia kell a jogosultságot megalapozó tevékenység részletes leírását.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a képzés helyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság legalább 50 km. A távolságot a hivatalos menetrendi adatok alapján kell megállapítani, azt a közlekedési eszközt és járatot figyelembe véve, amely időben a legrövidebb utazást teszi lehetővé.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg. Szakmai gyakorlati ösztöndíj a rendszeres szociális ösztöndíjra fordítható keretből adható a HTJB döntése alapján.

A DJB javaslatára a HTJB határozza meg a szakmai gyakorlat idejére adható ösztöndíjra vonatkozóan a rendelkezésre álló keret elosztásának módját, a pályáztatás szabályait, valamint a pályázat odaítélésének részletes feltételeit.

A hallgatói pályázatot a DJB értékeli, a megjelölt adatokat, körülményeket a DJB ellenőrizheti.

A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelen. Amennyiben a pályázat valótlan adatokat tartalmaz, és ez az elbírálásra lényeges kihatással lehet vagy lehetett, a pályázónak a felvett támogatást vissza kell fizetnie, a hallgató ellen fegyelmi eljárást lehet kezdeményezni.

Fül tartalma
Fül tartalma
Fül tartalma
Fül tartalma
Fül tartalma
Fül tartalma