Ösztöndíjlehetőségek

írta: Gerzsei Laura

Az ösztöndíjszámítás alapja az utolsó aktív félév korrigált kreditindexe. A tanulmányi ösztöndíj megállapításához szükséges ösztöndíjindex alsó határát és a havi ösztöndíj minimális összegét – figyelemmel a jogszabályban rögzített minimum összegre – a kari DJB-k javaslata alapján a HTJB félévenként jogosult megállapítani. Tanulmányi ösztöndíjban való részesülés érdekében kérelem benyújtására nincs szükség.

Ki jogosult rá?

Az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók jogosultak rá. Az Egyetemre első alkalommal beiratkozó hallgatók a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhetnek.

Kifizetés menete

Egy tanulmányi félév időtartamára, azaz 5 hónapra adható.

Bővebb információk

HKR 90. §

Ki jogosult rá?

Államilag támogatott hallgatók a szociális rászorultság függvényében.

Pályázás módja

Pályázni Modulon keresztül lehetséges az űrlaphoz csatolt szociális helyzetfelmérővel. A szociális helyzetfelmérőben pontozásra kerülnek a hallgató szociális helyzetét nehezítő körülmények. (A körülményeket igazolni kell dokumentumokkal!)

Mikor pályázható?

Félévenként az első megkezdett hónap második felében pályázható.

Kifizetés formája

Mértékét a kapott pontszám alapján a HTJB határozza meg.

A félév teljes idejére kiterjed (5 hónap).

Bővebb információk

93. § 1-7., 12-13. pontja

 

Milyen esetekben lehet pályázni?

A hallgató helyzete az alábbiak szerint változik:

a) ha a hallgató az igénylést megelőző fél évben házasságot kötött,
b) ha a hallgatónak az igénylést megelőző fél évben gyermeke született,
c) ha a hallgató eltartója, eltartott testvére az igénylést megelőző fél évben elhalálozott,
d) egyéb, a hallgató szociális helyzetének váratlan romlásával járó, különös méltányosságot igénylő, rendkívül indokolt esetben.

Pályázás menete

Pályázás Modulon keresztül lehetséges.

Ki pályázhat rá?

Az államilag támogatott hallgató, akinek életében rendkívüli változás következik be, amely nehezíti helyzetét.

Kifizetés formája

Nincs meghirdetett pályázási időszak, a hallgató a tanév során bármikor pályázhat. A szükséges dokumentumok csatolása után a támogatás mértékét a HTJB határozza meg.

Bővebb információk

HKR 93. § 1-3., 8-13. pontja

A “Biztos Jövő Ösztöndíj” támogatás célja, hogy a Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló önköltséges bölcsész, gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatói részére tanulmányaik folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson. A fenti tudományterületek valamennyi szakán a legjobb eredményt (min. 3,5 számtani átlag) elért hallgatók részesülhetnek ösztöndíjban. Célkitűzés, hogy alapszakonként és évfolyamonként, félévente legalább egy fő 100%-os, továbbá több hallgató 50%, illetve 25% önköltségnek megfelelő ösztöndíjban részesüljön.

A pályázók köre

  • A bölcsész-, gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen nappali munkarendben tanulmányokat folytató önköltséges hallgatók pályázhatnak, akik 2012. szeptemberben vagy ezt követően hoztak létre hallgatói jogviszonyt a BGE-en.
  • A hallgatóknak a pályázat félévében aktív státusszal kell rendelkezni.
  • A “Biztos Jövő Ösztöndíj” pályázat útján nyerhető el a beiratkozást követő második aktív félévtől, mely ösztöndíj támogatás maximum egy félévre biztosítható. Ugyanazon hallgató a következő félévre új pályázatot adhat be.
  • A pályázatot benyújtó hallgatóknak az adott szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át kell teljesíteniük.
  • A képzési időt túllépő, továbbá újra felvett hallgatók nem nyújthatnak be pályázatot, kivéve ha a hallgató másik szakra nyert felvételt és nem kérte az adott félévben a BGE-n korábban szerzett kreditjeinek beszámítását.
  • Nem pályázhatnak azon hallgatók, akik 2012. szeptember előtt már hallgatói jogviszonyt hoztak létre a BGE-n, és 2012. szeptemberben, vagy azt követően új felvételi eljárással ugyanazon a szakon új hallgatói jogviszonyt létesítettek.
  • A gyakorlati félév idején a “Biztos Jövő Ösztöndíjra” pályázat nem nyújtható be.

Pályázatot a Modulon keresztül, a  Pályázati adatlap a BGE Biztos Jövő Ösztöndíjhoz c. űrlap kitöltésével lehet beadni.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Évente több mint 22 000 pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti.

Az ösztöndíjprogramhoz csatlakozott települések listája itt érhető el.

A 2020. évi pályázatokat 2020. november 5-ig lehet beadni. A részletes pályázati leírás itt található.

Az a hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett, a folyamatban levő tanulmányai során a szak mintatantervében meghatározott kreditmennyiség időarányosan legalább 90%-át teljesítette, továbbá az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben legalább 4,00-es kreditindexet ért el a két félév átlagában és a hivatkozott két félév valamelyikében tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végzett (pl.: TDK, szakkollégium, publikáció stb.).

Ki jogosult rá?

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az alap- vagy mesterképzésen részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató részesülhet.

Kifizetési forma

Egy teljes tanév, azaz 10 hónap időtartamára lehet elnyerni. Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.

Bővebb információk: HKR 91. §

Az ösztöndíj elnyerése akkor lehetséges, ha a hallgató tantervi követelményeken felül törekszik kiemelkedő eredmények elérésére, például szakmai versenyeken vagy tudományos konferenciákon való részvétel keretében. A részletes feltételeket és az elbírálás szempontjait a kari, illetve egyetemi pályázati felhívás tartalmazza. A pályázatokat a DJB rangsorolja, majd javaslatot tesz (időtartam és összeg megjelölésével) az ösztöndíj adományozására a HTJB-nek. A TDK konferencián elért eredmények alapján egyszeri ösztöndíjban részesülhetnek a TDK elnök javaslata alapján előterjesztett hallgatók. Az ösztöndíj odaítéléséről a HTJB dönt.

Ki jogosult rá?

Az intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanuló hallgató számára adható, félévente benyújtható pályázat alapján.

Kifizetés formája

Egyszeri alkalommal folyósított juttatás, a pályázásra félévente van lehetőség.

Bővebb információk

HKR 92. §

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 93. § (5)–(6) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

 

A sporttevékenységek körébe tartozik különösen az Egyetem keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás (pl. pszichológiai tanácsadás).

Pályázatot a hallgatók rendszeres testmozgását (így egészséges életmódot) biztosító sportszervezetek és élsportoló hallgatók nyújthatnak be.
Élsportolók esetén szükségesek az élsportoló hallgató eredményeit igazoló dokumentumok, tagsági igazolvány másolataira (egy évre visszamenőleg).
A pályázat csak a megfelelő mellékletekkel együtt érvényes.A hallgató a pályázati lap leadásával és beadásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az abban foglaltak a valóságnak megfelelnek, azt az illetékes szerv ellenőrizheti. Azonos jogcímen csak egyszer lehet ösztöndíjat igényelni.

 

Pályázás módja

A pályázásra papír alapon van lehetőség, egységes pontrendszer szerint határozzák meg mértékét az elért eredmények alapján.

Kifizetés módja

Egyszeri alkalommal folyósított juttatás, a pályázásra félévente van lehetőség.

Bővebb információk

HKR 107. §

Közéleti ösztöndíjat az a hallgató kaphat, aki a tantervi követelményeken túlmutató közéleti tevékenységet folytat hallgatótársai javára az alábbi területek valamelyikén:

a) hallgatói érdekképviselet,
b) tanulmányok támogatása,
c) beilleszkedés elősegítése,
d) az Egyetemhez kötődő szabadidős programok szervezése.

A közéleti ösztöndíj a Modulo rendszeren keresztül pályázható minden hónap 1-5. között az előző havi teljesítmény alapján.

Az egyéni megbízású közéleti ösztöndíj elnyerését célzó pályázatnak tartalmaznia kell a jogosultságot megalapozó tevékenység részletes leírását.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a képzés helyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság legalább 50 km. A távolságot a hivatalos menetrendi adatok alapján kell megállapítani, azt a közlekedési eszközt és járatot figyelembe véve, amely időben a legrövidebb utazást teszi lehetővé.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg. Szakmai gyakorlati ösztöndíj a rendszeres szociális ösztöndíjra fordítható keretből adható a HTJB döntése alapján.

A DJB javaslatára a HTJB határozza meg a szakmai gyakorlat idejére adható ösztöndíjra vonatkozóan a rendelkezésre álló keret elosztásának módját, a pályáztatás szabályait, valamint a pályázat odaítélésének részletes feltételeit.

A hallgatói pályázatot a DJB értékeli, a megjelölt adatokat, körülményeket a DJB ellenőrizheti.

A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelen. Amennyiben a pályázat valótlan adatokat tartalmaz, és ez az elbírálásra lényeges kihatással lehet vagy lehetett, a pályázónak a felvett támogatást vissza kell fizetnie, a hallgató ellen fegyelmi eljárást lehet kezdeményezni.

A „Mobilitás Kiegészítő Ösztöndíj” (a továbbiakban: MOKIÖ) két kategóriában kerül meghirdetésre:

a) szociális rászorultság alapján
b) tanulmányi eredmények és szakmai kiválóság alapján,

melynek részletes feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza. A hallgató mindkét kategóriára nyújthat be pályázatot azonos időszakban.

Ki pályázhat?

Pályázatot nyújthat be minden Erasmus tanulmányi mobilitást elnyert hallgató, függetlenül a hallgató finanszírozási formájától és munkarendjétől.

Kifizetés formája

Egy félév (5 hónap), vagy egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni, az Erasmus pályázattól függően. A rendelkezésre álló keretösszeg és a támogatott pályázatok számának függvényében kerül megállapításra az egy főre jutó MOKIÖ mértéke.

Bővebb információk

HKR 104. §