Hírek

írta: Gerzsei Laura

Heading Title

A következőekben azt szeretnénk bemutatni nektek, hogy milyen esetekben sorolhatnak át titeket magyar állami ösztöndíjas képzésről önköltséges képzésre.

 

Az egyetem minden tanévben átsorolja azokat a hallgatókat, akik nem teljesítették a rájuk vonatkozó feltételeket. Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

 

Minden tanévben az utolsó 2 aktív félévet vizsgálják. Fontos, hogy ezalatt az idő alatt félévenként minimum 18, a tanévben minimum 36 kreditet teljesítsetek állami ösztöndíjas hallgatóként. Emellett el kell érnetek az alábbi táblázatban meghatározott tanulmányi átlagot is:

Ha ezek közül valamelyik nem teljesül, a hallgatót átsorolják önköltséges képzési formára. 

Ez abban az esetben is megtörténhet, ha visszavonjátok az államilag támogatott képzés feltételeinek vállalásáról tett nyilatkozatotokat.

 

Amennyiben a 2016/2017-es tanévet megelőzően kezdtétek tanulmányaitokat, akkor abban az esetben sorolhatnak át titeket, amennyiben nem teljesítitek az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább ötven százalékát, azaz 30 kreditet, valamint ha az államilag támogatott képzés feltételeinek vállalásáról tett nyilatkozatotokat visszavonjátok.

 

Abban az esetben, ha az alábbi nyilatkozatot vissza szeretnétek vonni, arra a bejelentéseteket megelőző félév végéig van lehetőségetek egy, az OI részére megküldött és aláírt levél segítségével.

 

Egy személy – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen – tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas, államilag támogatott képzésben.

 

 • A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév lehet, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.

 • A támogatási időtök 2 félévvel meghosszabbodik, amennyiben tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben vesztek részt.

 • A támogatási idő legfeljebb 4 félévvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a hallgató fogyatékossággal él.

 

Amennyiben támogatási időtök lejárt, abban az esetben is átsorolnak titeket és tanulmányaitokat csak önköltséges formában tudjátok tovább folytatni!

 

Abban az esetben, ha a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) adatai alapján tanulmányaitokat nem folytathatjátok állami ösztöndíjas formában, az Oktatási Igazgatóság köteles titeket az ezt megelőző félévben elektronikus üzenetben tájékoztatni titeket. Ha ezekkel az adatokkal nem értetek egyet, az Oktatási Hivatalnál kell érdeklődnötök a módosításról. 

A félévet az Oktatási Igazgatóságnak le kell zárnia minden év július 15-ig, majd az átsorolást a július 15-diki állapot szerint kell elvégezni. Az átsorolásról a határozatot a kar dékánja legkésőbb július 31-ig hozza meg.

Ha átsorolásra kerültök, akkor a döntésről Neptun üzenet formájában tájékoztatnak majd.

Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben.

 

Az átsorolási döntésről Neptun üzenet formájában értesítenek majd.

 

0 hozzászólás
0 Facebook

Az Önköltséges képzési formában tanuló hallgatóként lehetőségetek nyílhat tanulmányaitokat állami ösztöndíjas formában tovább folytatni!

 

Minden tanévben át kell sorolni azokat az állami ösztöndíjas hallgatókat önköltséges formára, akik nem teljesítik az utolsó 2 aktív félévükben a rájuk vonatkozó feltételeket. Az átsorolt állami  ösztöndíjas hallgatók helyére az azonos szakon, önköltséges képzési formában tanuló hallgatók kérvényezhetik átsorolásukat. 

A kérvény beadásának menete: Neptun -> Ügyintézés -> Átsorolási kérelem

A kérvény beadásának határideje: 2021.06.23. 8:00 – 2021.07.04. 23:59-ig

 

Az átsorolási döntést az intézménynek minden tanévben egyszer, július 31-ig kell meghoznia.

 

Amennyiben elnyeritek az állami ösztöndíjas helyek egyikét, az ösztöndíj feltételének elfogadásáról nyilatkozatot kell tennetek a következő félévre való bejelentkezésetekkor.

 

Ahhoz, hogy lehetőségetek nyíljon állami ösztöndíjas formában tovább folytatni tanulmányaitokat, fontos, hogy az alábbi feltételeknek megfeleljetek:

 • az utolsó 2 aktív félévetekben megszereztetek félévenként legalább 18 kreditet,

 • súlyozott tanulmányi átlagotok elérte a táblázatban szereplő tanulmányi átlagot,

 • az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott tanulmányi rangsor elején szerepeljetek,

 • beadtátok az átsorolási kérelmet.

 

Elvárt súlyozott tanulmányi átlagok:

Amennyiben nem soroltak át titeket, ugyanabban a képzési formában folytatjátok tovább tanulmányaitokat a következő félévben.

0 hozzászólás
0 Facebook

Ha bizonytalanok vagytok abban, hogy milyen nyelvvizsga követelmények vonatkoznak rátok, hogy okleveleteket megszerezhessétek, akkor olvassatok tovább! 

Az említett követelményeket képzési formánként és szakonként összegyűjtöttük számotokra!

 

2016 előtt megkezdett tanulmányok esetén az alábbi követelmények vonatkoznak rátok:

 

ALAPSZAK

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak (BA)

Szükségetek lesz legalább 2 idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsgára.

Egyet ezek közül lehetőségetek nyílik kiváltani egy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával, vagy az ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal/oklevéllel.

Kereskedelem és marketing alapképzési szak (BA)

Szükségetek lesz egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsgára.

Ezt kiválthatjátok egy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával, vagy az ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal/oklevéllel.

Andragógia alapképzési szak (BA)

Szükségetek lesz egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgára.

Ezt kiválthatjátok egy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával, vagy az ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal/oklevéllel.

Üzleti szakoktató alapképzési szak (BA)

Szükségetek lesz egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgára.

Ezt kiválthatjátok egy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával, vagy az ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal/oklevéllel.

Amennyiben a képzésetek nyelve nem magyar, a nyelvvizsga követelmények rátok nem vonatkoznak.

 

MESTERKÉPZÉS:

Közgazdásztanár mesterképzési szak (MA)

Szükségetek lesz egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgára.

Ezt kiválthatjátok egy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával, vagy az ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal/oklevéllel.

Turizmus-menedzsment mesterképzési szak (MA)

Szükségetek lesz legalább 1 idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsgára.

Emellett pedig egy másik nyelvből egy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgára van szükségetek.

Fontos, hogy ezek közül az egyik angol nyelv legyen, melyet az ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal/oklevéllel kiválthattok.

Amennyiben a képzés nyelve nem magyar, abban az esetben az egyik nyelvi követelmény alól mentesülhettek; a másik nyelvi követelményt (ha van ilyen) kiválthatja a külföldön vagy Magyarországon nem magyar nyelven szerzett érettségi bizonyítvány, ami az oktatás nyelvén, államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

 

FOSZK

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak

Szükségetek lesz egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsgára.

Ezt kiválthatjátok az ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal/oklevéllel.

2017-től megkezdett tanulmányok esetén az alábbi követelmények vonatkoznak rátok:

 

ALAPKÉPZÉS

Közösségszervezés alapképzési szak

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Kereskedelem és marketing alapképzési szak

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 • Idegen nyelven folytatott képzésen az oklevél kiadásának nem követelménye a meghatározott nyelvvizsgák megszerzése.

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak

Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, amelyek közül az egyik nyelvvizsga államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható.

 • Idegen nyelven folytatott képzésen az oklevél kiadásának nem követelménye a meghatározott nyelvvizsgák megszerzése.

Üzleti szakoktató alapképzési szak

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

MESTERKÉPZÉS:

Közgazdásztanár mesterképzési szak

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Turizmus-menedzsment mesterképzési szak

Egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsgára és egy másik idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsgára van szükségetek. Ezek közül egyiknek angolnak kell lennie, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel kiváltható.

 • Idegen nyelven folytatott képzésen az oklevél kiadásának nem követelménye a meghatározott nyelvvizsgák megszerzése.

FOSZK

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Az szakképzettség megszerzésének feltétele az alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit az alábbi, mintatantervben szereplő kötelező tárgyak sikeres elvégzésével teljesítitek: 

 

 • üzleti idegen nyelv A/1 (UZLV1BA03), 

 • üzleti idegen nyelv A/2 (UZLV2BA03).

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

Itt a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsgára VAGY felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsgára vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevélre van szükségetek.

0 hozzászólás
0 Facebook

A diplomaszerzés egyik alapvető feltétele a specializáció-választás, amely nem csak azért fontos, hogy diplomát kapjunk, hanem az egyetemi tanulmányaink befejezése után a karrierünk beindítása és a munka világában való elhelyezkedés miatt is.

A specializáció felvétele egy olyan döntés, amelyet érdemes jól átgondolni, hiszen később azon a szakterületen dolgozhatunk, amelyet most specializációnkként választunk. Így tehát olyan szempontokat kell figyelembe vennünk, mint például az érdeklődési körünk, a kívánt karrier, a specializációkhoz kapcsolódó különféle tantárgyak és kurzusok, valamint az oktatók.

Azonban, a specializáció-választásnak vannak egyéb formai követelményei, feltételi is amikkel szintén jó ha tisztában vagyunk. Minden szaknál eltérő feltételeknek kell megfelelni, amelyek az alábbiakban, szakonként felsorolva találhatók.

Kereskedelem és marketing BSc:

A specializációk kínálata a KVIK-en:

 • Kereskedelem
 • Kereskedelmi kommunikáció
 • Kereskedelmi logisztika

A specializációk kínálata a KKK-n:

 • Digitális marketing
 • Marketingkommunikáció
 • Marketingmenedzsment

A specializáció-választás feltételei:

 • A specializáció-felvétel feltétele a mintatanterv szerinti első négy félév tárgyai közül legalább 75 kredit teljesítése, köztük:
 • Kereskedelem specializáción a Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások gazdaságtanába(BEBA0BA06) tárgy,
 • Kereskedelmi kommunikáció specializáción a Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás (MAAS0BA06) tárgy,
 • Kereskedelmi logisztika specializáción a Nemzetközi kereskedelmi technikák és logisztika (NEKA0BA06) tárgy.
 • Digitális marketing specializáción a Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás (MAAS0BA06) tárgy,
 • Marketingkommunikáció specializáción a Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás (MAAS0BA06) tárgy,
 • Marketingmenedzsment specializáción a Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás (MAAS0BA06) tárgy.
 • A hallgatói rangsor felállításánál figyelembe vett tényezők:
 • a kumulált korrigált kreditindex
 • a KVIK-en választható specializációk közül felvehető minimum és maximum létszám (kari kompetencia): 20 fő/specializáció.
 • A KKK-n választható specializációk közül felvehető minimum létszám: 40 fő/specializáció; és a maximum kari létszám: 100 fő/specializáció.
 • Fontos tudni, hogyha KVIK-es hallgatóként a KKK-n induló specializációt választunk, egyben kart is kell váltani, amely fordított esetben is igaz.

Közösségszervezés BA:

A specializációk kínálata:

 • Humánfejlesztés
 • Kulturális közösségszervezés

A specializáció-választás feltételei:

 • Humánfejlesztés specializáció jelentkezésnél és a hallgatói rangsor felállításánál figyelembe vett tényezők:
 • A Magyar és egyetemes művelődéstörténet (MAET0BA06), valamint Az andragógia elmélete és történetetantárgyak (ANTE0BA06) sikeres teljesítése
 • Kulturális közösségszervezés specializáció jelentkezésnél és a hallgatói rangsor felállításánál figyelembe vett tényezők:
 • A Magyar és egyetemes művelődéstörténet (MAET0BA06), valamint Az andragógia elmélete és történetetantárgyak (ANTE0BA06) sikeres teljesítése

Mindkét specializáció esetén, a hallgatói rangsor felállításánál figyelembe vett tényezők:

 • a kumulált korrigált kreditindex
 • valamint, a felvehető minimum és maximum létszám (kari kompetencia), minimum 20 fő.

Turizmus-vendéglátás BSc:

A specializációk kínálata:

Turizmus témájú:

 • Utazás- és rendezvényszervezés
 • Turizmusfejlesztés és térségmenedzsment
 • Egészség-, sport- és ökoturizmus
 • European tourism (EN)

Vendéglátás témájú:

 • Kereskedelmi vendéglátás
 • Intézményi vendéglátás
 • Vendéglátó rendezvényszervezés

Specializáció-választás feltételei:

 • Az összes specializáció esetén a mintatanterv szerinti első két félév tárgyai közül legalább 36 kreditet teljesítése kötelező, köztük A fenntartható turizmus alapjai (FEAI0BA06) és a Gasztronómiai alapismeretek (GAEK0BA06).
 • Harmadik/negyedik félévben: Kötelezően választandó szakmai ismeretek 1
 • A Szállodai vendéglátás kurzus valamennyi, Turizmussal összefüggő specializáció esetén ajánlott (előkövetelmény).
 • Az Ételek és italok a vendéglátásban című kurzus valamennyi, Vendéglátással összefüggő specializáció esetén ajánlott (előkövetelmény).
 • A hallgatói rangsor felállításánál figyelembe vett tényezők:
 • a kumulált korrigált kreditindex
 • A felvehető minimum és maximum létszám (kari kompetencia), minimum 20 fő és maximum a szak létszámának 50%-a.

Üzleti szakoktató BSc:

A specializációk kínálata:

 • Kereskedelem
 • Vendéglátás
 • Fontos, hogy ezen az alapképzési szakon a specializáció-választásra a szakra történt felvételt követően, a regisztrációs héten kerül sor.

A Vendéglátás specializáció felvételének feltétele a specializációnak megfelelő középfokú szakmai végzettség (OKJ bizonyítvány)

Turizmus-menedzsment mesterképzési szak:

A specializációk kínálata:

 • Turisztikai stratégiai tervezés specializáció
 • Hospitality management specializáció

Specializáció-választás feltételei:

 • A Turisztikai stratégiai tervezés specializáció jelentkezés feltétele minimum 36 kredit teljesítése, köztük: a Turizmus rendszere (TURE0MA06) és a Nemzetközi szálloda és vendéglátás menedzsment (NENT0MA06) tantárgyak sikeres teljesíté
 • A Hospitality management specializáció jelentkezés feltétele minimum 36 kredit teljesítése, köztük: a Turizmus rendszere (TURE0MA06) és a Nemzetközi szálloda és vendéglátás menedzsment (NENT0MA06) tantárgyak sikeres teljesíté
 • Mindkét specializáció esetén a hallgatói rangsor felállításánál figyelembe vett tényezők:
 • a kumulált korrigált kreditindex
 • és a felvehető minimum és maximum létszám (kari kompetencia), minimum 15 fő és maximum a szak létszámának 50%-a.

Ha minden feltételt sikeresen teljesítettünk, nincs más hátra, mint maga a specializáció-választás. Azonban, mi történik akkor ha nem tudunk választani a specializációk között?

Ilyenkor jól jöhet az a lehetőség, miszerint egynél több specializáció is felvehető. Szintén van lehetőség más specializációkból szabadon választható tárgyak felvételére. Mennyiségi korlát ugyan nincs, viszont a képzésünkben szereplő összes kredit 10%-ig tehetjük meg ingyenesen, példál, Turizmus-vendéglátás szakon 240 kredit 10%-a 24, vagyis összesen 24 kredit értékű szabadon választható tárgyat lehet felvenni díjmentesen. Ha ezt túlléptük, utána kredittúllépési díjat kell fizetni, amely 5000 Ft/kredit.

Továbbá, van lehetőség a specializációk közötti átjelentkezésre, és a specializáció-felvétel halasztására is, azonban, az utóbbi lehetőség nem ajánlott a tanulmányaink időben való előrehaladása végett.

A specializáció-választás a Neptun rendszerében történik. Az Ügyintézés menüpontban a Modul választás fülre kell kattintani, majd kiválasztani az adott félévet. Ekkor megjelenik a szakirányválasztás időszak, ahol a sor végén lévő plusz jelre kattintva a Választás lehetőségre kell nyomni. Ha ez sikeresen megtörtént, megjelennek a választható szakirányok. A felvenni kívánt szakirány(ok) sora végén lévő plusz jelre kattintva kell megnyomni a Felvesz lehetőséget. Amennyiben minden specializáció-választáshoz kötött feltétel teljesült, a Neptunban “A szakirány jelentkezés sikerült” üzenet látható. A felvett specializációkat le is adhatjuk, illetve a rangsort is tudjuk módosítani a specializáció-választás ideje alatt.

Arról, hogy melyik specializációra sikerült felvételt nyerni, Neptun üzenetben fognak majd értesíteni.

A specializáció jelentkezés időszaka a Neptun rendszerben: 2021. június 18. 8:00 óra – 2021. június 30. 23:59 óra.

Sikeres specializáció-választást és felvételt kívánunk!

0 hozzászólás
0 Facebook

Sikeres vizsga javítása

Vizsgaidőszak idején sokatokban felmerül, hogyan is lehet javítani. Ez nem csak sikertelen vizsga esetén egy nagy kérdés, hanem sikeres vizsga esetén is.

Mikor beszélünk sikeres vizsgáról?

Sikeres vizsgának számít az, amikor átmentél a vizsgán, tehát elérted minimum az elégséges (kettes) szintet.

Előfordulhat, hogy nem vagy elégedett a jegyeddel vagy jobb jegyre számítottál, ilyenkor természetesen van lehetőség a vizsga javítására egy újabb vizsga keretén belül, viszont ezt minden félévben csak egyszer teheted meg. Tehát minden félévben egyetlen egy tantárgynál és egy alkalommal!

Jól át kell gondolni, mikor élsz a lehetőséggel, ugyanis kalkulálni kell azzal is, hogy nem csak javítani, hanem rontani is lehet. Javítás esetén ugyanis az előző érdemjegy törlődik és csak a második alkalommal kapott jegy számít.

Abban az esetben, ha a vizsga eredménye elégtelen lesz, akkor a tantárgyból megszerzett kreditpontok elvesznek és javítóvizsgát kell tenned.

Gyakorlati jeggyel záródó tantárgynál csak akkor van ismételt vizsgára lehetőség, ha az adott tantárgy a tanterv szerint beleszámít az oklevél átlagába, egyéb esetben nincs erre mód. Itt találjátok, hogy a ti szakotokon melyek ezek a tárgyak. Ha az oklevél átlaga miatt valaki javítani szeretne, azt  kérvényezni kell Neptunon keresztül, majd az Oktatási Igazgatóság intézi a vizsgajelentkezést.

Mikor lehet az ismételt vizsgát letenni?

Eredményes vizsga esetén javítani csak abban a félévben lehet, amikor az eredményes vizsgát letetted, később erre nincs lehetőséged.

Ez alól kivételt jelentenek azok, akik 2018/2019-ig kezdték meg tanulmányaikat az egyetemen, ők az oklevél megszerzéséig bármelyik félévben kérvényezhetik a sikeres vizsga javítását, ha beleszámít az oklevél átlagába a tárgy. .

Hogyan tudom kérvényezni a sikeres vizsga javítását?

A Neptun rendszerében az Ügyintézés fül alatt a Kérvényeken belül található a Sikeres/eredményes vizsga javítása iránti kérelmet kell beadnod.

Ha korábbi félévben tett sikeres vizsgát szeretnétek javítani, akkor a Sikeres/eredményes vizsga javítása iránti kérelmet (Oklevélbe beszámító tárgyakra vonatkozóan) kell beadnotok.

Beadási határidő:

2021.05.17. 0:00 – 2021.06.21. 23:59

0 hozzászólás
0 Facebook

Önkéntes tevékenység beszámítása

 

2021.06.01. 00:01 és 2021.06.30. 23:59 között lehetőségetek nyílik arra, hogy önkéntes tevékenységeteket szabadon választható tárgyként elismertessétek. Alapképzésen esetén 6, míg FOSZK és mesterképzés esetén 3 kreditet tudtok ilyen módon elismertetni. 

 

Ehhez szükségetek lesz egy megfelelő igazolásra, amit itt találhattok meg.

Az igazolásnak mindenképpen tartalmaznia kell: 

 • az intézmény nevét, címét; 

 • a hallgató nevét, címét, képzésének megnevezését;

 • az önkéntes tevékenységben végzett óraszámot, a végzés időpontját (-tól, -ig).

Az elismertetéshez kérelmet kell benyújtanotok a Tanulmányi Bizottság részére, annak a félévnek a  végén, amikor teljesítettétek a megfelelő óraszámot. Az önkéntes tevékenység időtartama egy félévnél hosszabb időszak is lehet, az óraszám összevonható.

 

A minimális óraszám 15 óra (amely 1 kreditet ér). Ahhoz, hogy az önkéntes tevékenységetek a 2020/2021/2. félévére kerüljön beszámításra, a kérelmet legkésőbb 2021. június 30. 23:59-ig be kell nyújtanotok.

A kérelmet a Neptun rendszerében adhatjátok le. A Tanulmányok -> Mintatanterv menüben válasszátok ki az Önkéntes tevékenység (ONEG1VA01) tantárgyat. Ennek sorában a „+” jelre kattintva, a „Kérvény leadás” lehetőséget válasszátok. A fent mellékelt igazolást KÖTELEZŐ a kérelemhez csatolni!

0 hozzászólás
0 Facebook

Felsőoktatási szakképzés

Kereskedelem és marketing, Turizmus-vendéglátás FOSZK

Az oklevél minősítése megegyezik a záróvizsga eredményével:
OM = ZE
Az oklevél minősítése:

 • Kiváló (5) ha OM = 5,00
 • Jeles (5) ha 4,50 ≤ OM ≤ 4,99
 • Jó (4) ha 3,50 ≤ OM ≤ 4,49
 • Közepes (3) ha 2,50 ≤ OM ≤ 3,49
 • Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,49

Kereskedelem és marketing FOSZK

Az oklevél minősítése megegyezik a záróvizsga eredményével.

Turizmus-vendéglátás FOSZK

Az oklevél minősítése megegyezik a záróvizsga eredményével.

Alapképzés

Ez egységes, így bármelyik szakon az alábbi képletet tudjátok használni:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol a:

OM: az oklevél minősítése
TÁ: kötelező és kötelezően választandó tárgyak átlageredménye (kreditponttal súlyozva)
ZE: a záróvizsga összesített eredménye

Így kiszámolva, az oklevél minősítése eszerint:

 • Kiváló (5), ha az OM (oklevél minősítése) megegyezik pontosan az 5,00-ás átlaggal.
 • Jeles (5), ha az OM (oklevél minősítése) 4,51-gyel megegyezik vagy annál nagyobb, illetve, ha 5,00-nál kisebb az átlag.
 • Jó (4), ha az OM (oklevél minősítése) 3,51-gyel megegyezik vagy annál nagyobb, illetve, ha 4,50-nel megegyezik, vagy kisebb az átlag.
 • Közepes (3), ha az OM (oklevél minősítése) 2,51-gyel megegyezik vagy annál nagyobb, illetve, ha 3,50-nél kisebb vagy megegyezik az átlag.
 • Elégséges (2), ha az OM (oklevél minősítése) 2,0-val megegyezik vagy annál nagyobb, illetve, ha 2,50 kisebb vagy megegyezik az átlag.

Egyes szakokon a TÁ-t (tanulmányi átlagot) az egyetem által megadott tárgyak alapján lehet kiszámítani, amit alább tekinthettek meg.

2017/2018. tanévben vagy azután kezdettek

Kereskedelem és marketing BSc

Valamennyi specializáció esetén:

 • Közgazdaságtan 1 (KOAN1BA06)
 • Marketing (MANGOBA06)
 • Piackutatás (PIAS0BA06)
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalatok gazdaságtanába (BEBA0BA06)

Illetve a specializációtól függően egy tantárgy:

Specializáció

Tárgykód

Tárgynév

Kereskedelem

KESE0BA06

Kereskedelmi egység létesítése és piaci bevezetése

Kereskedelmi logisztika

ELNT0BB06

Ellátásilánc-menedzsment

Kereskedelmi kommunikáció

KOOK0BA06

Kommunikációs eszközök

Közösségszervezés BA

Mindkét specializáció esetén:

 • Magyar és egyetemes művelődéstörténet (MAET0BA06)
 • Az andragógia elmélete és története (ANTE0BA06)
 • Közösségi nevelés (KOES0BD06)

Illetve a specializációtól függően egy tantárgy:

Specializáció

Tárgykód

Tárgynév

Humánfejlesztés

FESA0BA06

A felnőttnevelés funkciói, politikái és jogi szabályozása

Kulturális közösségszervezés

NENK0BA06

Nemzeti kulturális és természeti értékeink

Turizmus-vendéglátás BSc

Valamennyi specializáció esetén:

 • Közgazdaságtan 1 (KOAN1B06)
 • Közgazdaságtan 2 (KOAN2B06)
 • Üzleti statisztika (UZKA0BD06)
 • A fenntartható turizmus alapjai (FEAI0BA06)
 • Szállodamenedzsment 2 (SZNT2BA06)
 • Szállodamenedzsment 3 (SZNT3BA06)

Továbbá specializációtól függően az alábbi tárgyak:

Specializáció

Tárgykód

Tárgynév

Utazás- és rendezvényszervezés

UTAS0BA06

Utazási irodai gazdálkodás

RENT0BA06

Rendezvénymenedzsment

Turizmusfejlesztés és térségmenedzsment

TUES0BA06

Turizmus és területfejlesztés

TUNT0BA06

Turisztikai desztinációmenedzsment

Egészség-, sport- és ökoturizmus

EGUS0A06

Egészségturizmus

HAKT0BA06

Hallgatói projekt

European Tourism

EUON0BA03

European tourism policy and regulation

DENG0BA06

Destination management and tourism planning

Kereskedelemi vendéglátás

VENT2BA03

Vendéglátás menedzsment 2

VENT3BA03

Vendéglátás menedzsment 3

Intézményi vendéglátás

INSA0BA06

Intézményi vendéglátás szervezése, gazdálkodása

TAKA0BA03

Táplálkozástan és dietetika

Vendéglátó rendezvényszervezés

REME0BA06

Rendezvénymenedzsment (vendéglátás)

REPR0BA06

Rendezvényszervezési projekt

Üzleti szakoktató BSc

Az üzleti szakoktató alapképzésen a TÁ-t a kötelező és a kötelezően választandó tárgyak összesített átlageredménye (kreditpontokkal hangsúlyozva) által kapjátok meg. Azaz nem pár tárgy van kiemelve (ahogy a fenti szakoknál), hanem az összes kötelező és kötelezően választandó tárgy együtt számít bele.

Tanári (Közgazdásztanár) MA

A Közgazdásztanár mesterképzésen a TÁ-t a kötelező és a kötelezően választandó tárgyak összesített átlageredménye (kreditpontokkal hangsúlyozva) által kapjátok meg. Azaz nem pár tárgy van kiemelve (ahogy a fenti szakoknál), hanem az összes kötelező és kötelezően választandó tárgy együtt számít bele.

Turizmus menedzsment MSc

Az oklevél minősítésében figyelembe vett tanulmányi átlag (TÁ) kiszámítása az alábbi tárgyak eredménye alapján történik:

Szakterületek, ismeretkörök

Kredit érték

Szakmai általános ismeretek tárgyai

36 kredit

Specializációk / Kötelezően választandó specializációs ismeretek tárgyai

27 kredit

2016/2017. tanévben vagy azelőtt kezdettek

Andragógia BA

Művelődésszervező specializáció

 • Andragógiai alapismeretek
 • Komparatív andragógia
 • Minőségirányítás a felnőttoktatásban
 • Nemzeti, kulturális és természeti értékeink
 • Rendezvény- és programszervezés

Turisztikai andragógia specializáció

 • Andragógiai alapismeretek
 • Komparatív andragógia
 • Minőségirányítás a felnőttoktatásban
 • Szociálandragógia
 • Környezetpszichológia

Kereskedelem és marketing BSc

Marketing kommunikáció specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Piackutatás
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba
 • Marketing kommunikációs módszerek és eszközök (két félév átlaga)

Marketingmenedzsment specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Piackutatás
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba
 • Marketingmenedzsment

Minőség menedzsment specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Piackutatás
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalat gazdaságtanába
 • Minőségügyi rendszerek menedzselése

Kereskedelmi specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Piackutatás
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba
 • Kereskedelemszervezés és technológia
 • Kereskedelmi és szolgáltató vállalatok gazdaságtana

Kereskedelmi logisztika specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Piackutatás
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba
 • Kereskedelmi logisztika
 • Ellátási lánc menedzsment

Kereskedelmi kommunikáció specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Piackutatás
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba
 • Kommunikációs eszközök 1.-2. (a két félév átlaga)
 • Kommunikációtervezés

Turizmus-vendéglátás BSc

Idegenforgalom és szálloda specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Bevezetés a turizmusba
 • Szállodai gazdálkodás és vezetés (két félév átlaga)
 • Utazási irodai gazdálkodás és vezetés (két félév átlaga)

Vendéglátás és szálloda specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Bevezetés a turizmusba
 • Szállodai gazdálkodás és vezetés (két félév átlaga)
 • Vendéglátás szervezése és gazdálkodása (négy félév átlaga)

Üzleti szakoktató BSc

Kereskedelmi szakirány

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Nevelési modul 1.
 • Vizsgatanítások jegyeinek átlaga (két félév)
 • Bolti és kereskedelmi vállalati gazdálkodás (két félév átlaga)

Vendéglátó szakirány

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Nevelési modul 1.
 • Vizsgatanítások jegyeinek átlaga (két félév)
 • Vendéglátó vállalkozások gazdálkodása és szervezése (két félév átlaga)

Közgazdásztanár MA

Turizmus-vendéglátás szakirány

 • Régiók és kultúrák
 • Turizmuspolitika
 • Nemzetközi és hazai gasztronómiai kultúra
 • A személyiség megismerése és fejlesztése

Kereskedelem és marketing szakirány

 • Marketingtervezés
 • Ellátási láncmenedzsment, logisztika
 • Integrált marketingkommunikáció
 • A személyiség megismerése és fejlesztése

Turizmus-menedzsment MSc

Egészségturizmus és területfejlesztés specializáció

 • Vezetői számvitel
 • Nemzetközi szállodai menedzsment
 • Egészségturizmus rendszere
 • Gyógyfürdő és szállodai menedzsment
 • Egészségturizmus marketing

F&B menedzsment specializáció

 • Vezetői számvitel
 • Nemzetközi szállodai menedzsment
 • F&B menedzsment és vállalkozásfejlesztés (két félév átlaga)
 • Gazdasági elemzés a vendéglátásban
 • Élelmezéstudományi ismeretek (két félév átlaga)
0 hozzászólás
0 Facebook

A HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózata idén is felvételt hirdet mentori szerep betöltésére a következő tanévre!

És hogy mi is ez? Mindamellett, hogy segíthetitek a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal a Magyarországra érkező külföldi diákok integrációját, nem más, mint egy lehetőség is, amivel fejleszthetitek nyelvtudásotokat, megismerkedhettek különböző kultúrákkal és hasznos tudással, tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodhattok.

Készítettünk számotokra egy interjút Kovács Roxival, aki ebben a tanévben mentori feladatokat látott el a HÖOK Stipendium Hungaricum programban. Elolvashatjátok, hogy miért választotta ezt a szerepet, milyen feladatai voltak és hogy milyen pozitív tapasztalatokat, élményeket szerezhetett a program által.

Mióta vagy mentor?

A 2020/21-es tanévre nyertem felvételt a mentori pozícióra. A munkánk 2020. augusztusában kezdődött meg, ekkor vettük fel a kapcsolatot a mentoráltakkal.

Mi motivált abban, hogy mentornak jelentkezz?

Mindig is érdekeltek a különböző kultúrák, nyitott voltam a nemzetközi közegekre és kapcsolatokra. Az emberek sokfélesége és megismerése mellett a segítségnyújtás volt a motivációm. Az egyetem kezdetekor mindenkiben sok a kérdés magyar diákként is, a külföldieknek pedig még nehezebb. Mindannyiunknak sokat segít, ha van egy személy, akitől választ kaphatunk a kérdéseinkre, aki segít eligazodni, és mellettünk áll céljaink megvalósításában. Szerettem volna én is egy ilyen személy lenni.

Hány mentoráltad van?

Összesen 18 mentoráltam van a tanév során. A mentorok azonban párban dolgoznak, így a feladatok megoszlanak, a mentoráltakat két ember is segíti.

Van, akivel sikerült baráti kapcsolatot kialakítanod?

A vírushelyzet miatt sajnos nehéz volt elmélyíteni a kapcsolatokat, mivel nem volt sok lehetőség a személyes találkozásra. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy igen, sikerült maradandó kapcsolatokat kialakítanom, aminek nagyon örülök.

Mi a legjobb emléked ezzel kapcsolatban?

A járvány előtt tartott budapesti városnéző esemény. Ez egy egész napos program volt, aminek keretében Budapest látványosságait látogattuk meg a mentoráltakkal. Sok beszélgetésre és ismerkedésre volt itt lehetőségünk, nagyon jó hangulatban telt a nap, itt sokakkal sikerült a jó kapcsolatot megalapozni.

Milyen feladatokkal jár a mentorság?

Az egyetemi rendszer és élet bemutatása mellett a mindennapi teendőkben, a hivatali ügyintézésben és bármilyen más felmerülő problémában segítünk mentoráltjainknak (pl. szálláskeresés, helyi szabályrendszerekben való eligazodás, helyismeret, vásárlási és szórakozási lehetőségek). A járvány alatt is különösen fontos volt a mentori jelenlét, informáltuk a diákokat az aktuális rendelkezésekről, és a karantén alatti nehézségeket is segítettünk megoldani (pl. online ételrendelés, PCR teszt igénylése).

Hogyan sikerült a mentoráltaiddal a járványhelyzetben bizalmat/jó kapcsolatot kialakítanod?

Folyamatosan jeleztem nekik, hogy bármikor fordulhatnak hozzám mind a mindennapi kérdéseikkel és kétségeikkel, mind az esetleges mentális nehézségek esetén. Az izolációban biztosítottam őket arról, hogy nincsenek egyedül, és ha a helyzet reménytelennek is tűnik, mégis van egy stabil pontjuk a személyemben.

Mi volt a legnehezebb feladatod?

Egyértelműen a járványhelyzethez való alkalmazkodás. A személyes kontaktus helyett leginkább az online kapcsolattartásra voltunk utalva. Így sokkal nehezebb volt támogatni a mentoráltakat, a bezártság miatti stressz is nehezítette a kommunikációt.

Mit nyújtott számodra ez a feladat/lehetőség?

Sok embert és különböző kultúrákat ismerhettem meg, nyelvtudásom bővült, és számos készségem fejlődött – pl. kommunikációs készség, empatikus készség, megbízhatóság. Részt vehettem hasznos workshopokon is, amik szintén hozzájárultak a személyes fejlődésemhez.

Szerinted miért jó mentornak lenni és miért ajánlod másoknak is?

A mentorsággal csak nyerni lehet. Tapasztalatot, kapcsolatokat, felelősségtudatot. Különböző kultúrákba nyerhetünk betekintést, látókörünk szélesedik, fejlődik a problémamegoldó képességünk. Láthatjuk ahogyan a mentoráltjaink megtalálják a saját helyüket, sikereket érnek el, és ahogyan kezdeti kétségeik eloszlanak az új környezetben. Ez, illetve a hála, amit kapunk tőlük, megér minden energiabefektetést.

Reméljük, hogy ezzel az interjúval felkeltettük érdeklődéseteket a program iránt!

Ha ti is kipróbálnátok magatokat hasonló szerepben a 2021/2022-es tanévben, akkor jelentkezéseteket 2021. május 31. 12 óráig adhatjátok le!

Fontos, hogy:

 • a 2021/2022-es tanévet NE első tanévként kezdjétek,
 • legalább középszintű angol nyelvtudással rendelkezzetek!

Amennyiben megnyeritek a pályázatot, vállalnotok kell, hogy részt vesztek a mentorhálózat tréningjén, ahol sok fontos információval és tapasztalattal gazdagodhattok, így felkészülve az előttetek álló feladatokra!

A pályázáshoz szükségetek lesz egy angol nyelvű önéletrajzra és motivációs levélre, amit az shmh@hook.hu e-mail címre kell elküldenetek 2021. május 31-ig!

A jelentkezés leadását követően egy visszaigazoló e-mailt fogtok kapni, azonban ha ez 2 nap után sem érkezik meg, a problémát az shmh@hook.hu email címen jelezzétek!

A jelentkezés elbírálása 2021. június 13-ig megtörténik, a nyertes pályázók számára a tréningek 2021. július hónapjában kerülnek megrendezésre.

Bármilyen egyéb kérdés esetén szintén a fenti e-mail címen érdeklődhettek!

További információt a Stipendium Hungaricum programról itt és itt találhattok.

0 hozzászólás
0 Facebook

The application period for Stipendium Hungaricum Mentor Network has started and it is time to consider becoming a Mentor for the academic year of 2021/2022.

Mentors from SH Mentor Network assist freshmen foreign students coming to Hungary with Stipendium Hungaricum Scholarship Programme. The Mentors’ tasks include keeping in touch with their mentees before and after arriving in Hungary and assisting their integration to academic life throughout the year. They also help discover the stunning sites, culture and people of Hungary.

The program opens up many opportunities for mentors which can be beneficial for various reasons. We asked a Mentor, Alexa Lomelí about her personal experiences in connection with SH Mentor Network and she told about the program and benefits that you can gain from mentorship.

Read the interview with Alexa if you are considering mentoring and learn more about the opportunity.

1. What was your biggest motivation to become a mentor?

When I arrived in Budapest and started university, I had no one to turn to for any kind of help or advice. There were times when I would have liked someone to have provided me help as getting to a new country is quite a challenge, especially when language can be a barrier and you don’t know anyone who can guide you. For this reason, I felt motivated to help others who were in the same circumstances in which I was. I decided that I wanted to provide my help in any way possible as I know that the beginning can be difficult. In addition, the motivation to meet new people from other countries, with other cultures and languages led me to apply for the mentoring program.

Alexa Lomelí

 

2. What are the main challenges of being a mentor? Why?

I consider that one of the biggest challenges of being a mentor is having the necessary information to correctly answer the doubts of your mentees, at least that was the biggest challenge during my time as a mentor. When I was chosen as a mentor and assigned my mentees, the Coronavirus situation was still at its peak, which spread longer than expected and led to many changes during the school year. The amount of information and its volatility created many doubts in the students, in addition to limiting the arrival of many of them to the country. On several occasions, the information was so changeable and so much that it was challenging to have the correct data to keep students informed about the situation, in addition to causing the limitation of our encounters, which was unfortunate since we did not really have the opportunity to create activities or meet more often.

 

3. What is your funniest memory of your mentorship? (You might have a story that makes you smile or just a fun fact and you would like to tell).

One of the moments that I remember with joy and that makes me smile is one of the activities that could be done with the mentees. Although not everyone had the opportunity to attend because they had not arrived in the country or for some other personal reasons, it was very gratifying to meet the students and see their excitement for getting to know the city and each other. It was very nice to take a long walk around the city, passing through the most popular and most representative points, as well as seeing how they enjoyed it. Another thing that fills me with joy is seeing how the students spend their time here and being able to see their progress during their first school year as I consider this one of the most important and the basis for your future stay in the country.

A fun moment was also when we did one of the activities with the other mentors. We took photos for the school calendar and it was very nice because everyone had to wear something representative of their country, we also enjoyed a good time together, getting to know each other, eating and taking photos.

 

4. What are your favourite places to visit in Hungary?

My favourite places to visit are undoubtedly those where I can appreciate what I have in front of me, moments in which I can reflect with myself and realize how far I have come and all the challenges and experiences that I have overcome. In Budapest, my favorite places are without a doubt Fisherman’s Bastion and Citadella, places that I visit very frequently both with my friends and alone. Sometimes I forget the place and the city in which I am because I have got used, after 3 years, to living here. However, every time I go to these places, I remember again how beautiful the city is, the opportunity I have to study in another country, meet new people and all the moments I have experienced.

Unfortunately, I have not taken the time to get out of Budapest a lot and get to know other places in Hungary, which I would really recommend and advise every foreign student here, as it is very important to travel and explore the country to get to know its culture, its people and its places.

 

5. How would you help someone who seemed dismissive of your mentorship?

I am aware that all people have different opinions and preferences towards the activities we want to experience or perform. If someone were disdainful of my mentoring, I would like to know the reasons for his/her opinion and why he disparages the realisation of it. The previously mentioned in the case of somebody’s opinion.

In case it was one of my mentees, I would like to understand the reason and why as well. I would definitely share my opinion and imply why it means something so great to me and the importance that it can have for certain students to have a person to help them in the beginning.

In addition, I would like to find, through communication and understanding, the balance and middle point in which to coincide, always respecting the feelings and thoughts of each person.

 

6. What are the skills and benefits you got from the mentor program?

Mentoring has allowed me to improve my interpersonal and communication skills. I have learned to listen attentively and actively in the way that has been possible to each of my mentees, I have also learned to try to give a positive or correct answer to the inquiries that have arisen.

Another of the skills that has allowed me to work and develop is leadership, as this experience has helped me learn how to guide and support others through constant communication and different perspectives.

The greatest benefit that it has brought me is that it has helped me to stay active and motivated because on various occasions, helping others makes me remember the experiences I have lived, how I have coped and where I am now, in addition to helping me prioritize new goals. In the same way I have expanded my social network, each of the connections with my mentees has great value and enrichment that will be prosperous for my future.

 

7. What is the most important lesson you have learnt during your mentorship?

As I mentioned before, active listening, which helped me learn to understand others better, and the acquisition of new perspectives when interacting with people from different parts of the world.

 

8. For whom would you recommend becoming a mentor?

For all those who enjoy social interactions, meeting new people, cultures and languages. As well as those who like to listen, support and share the knowledge of their own experiences.

 

You can apply for the mentoring position until 31 May 2021. If you are interested in the SH Mentor Network program and you would like to learn more about the expectations of the potential mentors and the application process visit the website hook.hu (https://hook.hu/hu/szolgaltatas/mentor-application-period-is-on).

 We wish you a great application!

 

0 hozzászólás
0 Facebook

A képzéseden folytatott tanulmányokban a kötelező jellegű szakmai gyakorlat kiváltható munkatapasztalat beszámításával, ha van már olyan meglévő munkatapasztalatod, amely megfelel a szakod szakmai gyakorlat követelményeinek.

Ahhoz, hogy el tudd fogadtatni szakmai gyakorlatként a Munkatapasztalat beszámítás nevű Neptun-kérelmet kell benyújtanod.

Normál esetben:

 • Nappali tagozatos hallgatóként olyan munkatapasztalat beszámíttatása lehetséges, amely a tantárgyi követelmények teljesítését követően történt és megfelelt a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek.
  • Ezt megelőző időszakban nem tudjátok beadni ezt a kérelmet.
  • A tantárgyi követelményeket a szak szakmai gyakorlat Általános tudnivalók részénél találjátok a fentebbi leírásban.
 • Levelező tagozatos hallgatóként a Szakmai gyakorlat (SZGY0BA20 vagy SZGY0BA30) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat, melynek elismerését a kérelem benyújtásával kérvényezhetsz.
AKTUÁLIS SZAKMAI GYAKORLATOS RENDELKEZÉSEK A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓAN

Szakmai gyakorlat teljesítése munkatapasztalat beszámítással

Amennyiben a szakmai gyakorlati rendszeren kívül végeznél olyan munkát, amely megítélésed szerint megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek, úgy ennek beszámíttatása az alábbi feltételek egyidejű teljesülésekor lehetséges:

 1. A Szakmai gyakorlat tantárgy felvétele megtörtént a Neptunban.
 2. A tantervi előkövetelmények teljesítésre kerültek.
 3. A beszámíttatni kívánt munka a tantervi követelmények teljesítését követően kezdődött meg.
 4. A munkaviszony megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek.

A kérelem benyújtásának menete

A munkatapasztalat gyakorlatként való elfogadását a „Kérelem a szakmai gyakorlat munkatapasztalat alapján történő elismeréséhez” című kérelem Neptun rendszerben történő benyújtásával kezdeményezheted.

FIGYELEM! A kérelem benyújtásakor csatolj olyan munkáltatói igazolást, melyből kiderül a munkavégzés időtartama, és a betöltött munkaköröd.

A kérvényhez továbbá csatolni kell egy beszámolót is. Ennek formai és tartalmi követelményeit itt találod az adott szaknál, szakiránynál.

A kérvény beadási határideje:

 • Záróvizsgázó hallgatók részére: 2021. május 14.
 • Nem záróvizsgázó hallgatók részére: 2021. június 20.

Rendkívüli kérelem a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozóan

A jelenlegi járványhelyzet miatt ebben a félévben méltányossági alapon kérvényezhető olyan munkatapasztalat beszámítása is, amelyet a tantervi követelmények teljesítését megelőzően szereztél.

FONTOS! Ez nem azonos a dékáni vagy rektori méltányossági kérelemmel!

Azon hallgatók kérhetik a korábbi munkavégzés méltányossági alapon történő beszámíttatását, akik:

 • A szakmai gyakorlat tantárgyat felvették a Neptunban.
 • A tantárgyi előkövetelményeket teljesítették.
 • A sajátos munkaerőpiaci körülmények miatt igazoltan nem találtak gyakorlati helyet, (és ezt jelezték már korábban a Karrier Iroda munkatársai vagy a szakmai gyakorlati felelős oktató számára.)
 • Ebben a félévben tanulmányaikat be tudják fejezni (abszolutóriumot szereznek).
 • Rendelkeznek olyan munkaviszonnyal, ami megítélésük szerint megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott szakmai követelményeknek, de a munkavégzés korábban, a tantárgyi előkövetelmény teljesítését megelőzően vette kezdetét.

Ezen hallgatóknak a „Rendkívüli kérelem a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozóan” című kérelmet kell benyújtania a Neptun rendszerben.

A kérvény beadási határideje: 2021. május 14.

A kitöltött űrlap mellé az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • Munkáltatói Igazolás, melyből kiderül a munkavégzés időtartama, és a betöltött munkakör.
 • Igazoló dokumentum (email) a gyakornoki pozíciókra történő jelentkezésekről.
 • Beszámolót, aminek formai és tartalmi követelményeit itt találod az adott szaknál, szakiránynál.

Projektmunka

Ha egyáltalán nem sikerült gyakorlati helyet találnod és nem rendelkezel beszámíttatható releváns munkatapasztalattal sem, kérheted, hogy méltányossági alapon projektmunka elkészítésével teljesíthesd a szakmai gyakorlatot, az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén:

 • Szakmai gyakorlat tantárgyat megléte a Neptunban.
 • A tantárgyi előkövetelmények teljesültek.
 • A sajátos munkaerőpiaci körülmények miatt igazoltan nem találtál gyakorlati helyet, (és ezt jelezted már korábban a Karrier Iroda munkatársai vagy a szakmai gyakorlati felelős oktató számára.)
 • Ebben a félévben tanulmányaidat be tudod fejezni (abszolutóriumot szerzel).

Ezen hallgatóknak is a „Rendkívüli kérelem a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozóan” című kérelmet kell benyújtania a Neptun rendszerben, a kérelembe pedig írják bele, hogy

 1. A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel nem találtak szakmai gyakorlóhelyet.
 2. Kinek és milyen formában jelezték ezt a problémát az Egyetemen.
 3. Csatoljon igazoló dokumentumot (emailt) a gyakornoki pozíciókra történő jelentkezésekről.

Projektmunka igénylésének a határideje: 2021. május 11-ig

A kérelem benyújtását követően a szakmai gyakorlati felelős oktató a kérelemre visszajelezve küld információt a benyújtani szükséges projektmunkával kapcsolatban.

0 hozzászólás
0 Facebook